logo

sdcsd

Poszukujesz dobrych
szkoleń?
- świetnie trafiłeś!

W ofercie posiadamy szkolenia dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Realizujemy również szkolenia na zamówienie JST zarówno dla podległych im szkół jak i pracowników wydziałów oświaty.

Wprowadzane zmiany w polskim systemie oświaty to bardzo często skomplikowane, zawiłe i pełne niejasności przepisy. Nie chcemy na naszych szkoleniach mówić o nim językiem trudnym i skomplikowanym, chcemy mówić o nim językiem prostym ...

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
tel. 887 167 634
mail. biuro@profectus.edu.pl

U W A G A  ! ! ! 
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz.U.649 (zmiana nastąpiła 4 kwietnia 2018 r.) w stosunku do dotychczasowego prawa w zakresie tworzenia opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji zmieniły się:
  • Termin opiniowania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola przez zakładowe organizacje związkowe i organ sprawujący nadzór pedagogiczny z 10 dni na 10 dni roboczych.
  • W arkuszu organizacji należy podać również:
    • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć; 
    • liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego Art. 9d. ust. 8 (KN) Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na  stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
    • liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe

VADEMECUM DYREKTORA SZKOŁY – ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY


Polecam:

ABCDC - Absolutny Brak Chęci Do Czegokolwiek, czyli rzecz o motywacji.
Podnoszenie jakości nauczania.
Autorytet nauczyciela. Jak zbudować i nie stracić?
Nieznajomość prawa szkodzi. Prawo oświatowe w pracy nauczyciela
Egzamin ósmoklasisty
Neurodydaktyka

tel. 887-167-634     |     e-mail: biuro@profectus.edu.pl     |     www.profectus.edu.pl

powered by RODcms™ Wszystkie prawa zastrzeżone © Paweł Kania Szkolenia